English | صفحه نخست
 
 
 محصولات  نرم افزار اپتوکیت  آزمون حساسیت کانتراست

 آزمون حساسیت کانتراست (Contrast Sensivity Test)

بررسی آستانه کانتراست در فرکانسهای فضایی مختلف، یک ابزار مهم در ارزیابی سیستم بینایی محسوب می شود. از اینرو، آزمونهای متنوع و متعددی جهت بررسی عملکرد سیستم بینایی و بویژه سلامت سیستم عصبی-بینایی ارائه شده است. در سیستم OPTOKITنیز با توجه به سهولت و اشنایی کودکان و غالب افراد جامعه با حروف E، از این حروف استفاده شده است. این حروف با ابعاد متفاوت و کانتراست های مختلف به بیمار ارائه شده و تغییرات تیزبینی در کاهش کانتراست معیار مفیدی از عملکرد سیستم بینایی خواهد بود.

آزمون حساسیت کانتراست (Contrast Sensivity Test)
 
 
محصولات  
اپتوسیس (OPTOSYS)
اپتوکیت (OPTOKIT)
آزمون ارزیابی تیزبینی
آزمون دید رنگ
آزمون Sun Burst
آزمون حساسیت کانتراست
آزمون دوکرام (Duochrome)
سفارش محصول
تماس با ما | مشتریان | همکاران | خدمات و راه حلها | محصولات | درباره ما | صفحه اصلي